Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

WWF

WWF Verdens naturfond

Vi ønsker å være en del av en bærekraftig utvikling, og er brennende opptatt av at kommende generasjoner skal kunne få like flotte naturopplevelser som det vi kan. Derfor støtter Stormberg WWF Verdens naturfond i arbeidet for #mernatur

I Stormberg er vi opptatt av natur og vi jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til virksomheten og våre produkter.

Samarbeidesavtalen med WWF Verdens naturfond har til hensikt å fremme biologisk mangfold, og spesielt jobbe for å bevare truede arter i Norge. Sammen med WWF Norge har vi jobbet for å gjøre hubroen til en prioritert art og bedre kårene i hubroens leveområder.

I 2019 utvidet vi samarbeidet og tegnet mer enn 200 rovdyrfadderskap hos WWF Norge.

Hvorfor er biologisk mangfold viktig?

Naturen har ikke bare en egenverdi. Den er også helt avgjørende for vår eksistens. Den siste tiden har det kommet flere rapporter som viser at vi mister natur mye raskere enn noen gang før. Naturen gir oss ren luft, rent vann, mat – og naturopplevelser. Økosystemet henger sammen, og bortfall av en art kan det virke inn på en annen. Vi har alle et ansvar for å ikke ødelegge naturen, og vi kan alle engasjere oss for å bevare den.

Hvorfor hubro?

Hubro er Norges største ugle, og har siden 1971 vært totalfredet i Norge. Den har likevel hatt en betydelig bestandsnedgang de siste tiårene, og er nå på den norske rødlisten over sterk truete arter.

Hvorfor rovdyr?

De fire store rovdyrene våre, ulv, bjørn, jerv og gaupe er alle truet og står i fare for utryddelse fra norsk natur. Rovdyr har en viktig rolle i økosystemet, og de påvirker både direkte og indirekte andre arter.