Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven

Stormberg er blant de mange norske virksomhetene som er omfattet av Åpenhetsloven – Lov om virksomheters arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal sikre allmenhetens tilgang til informasjon og fremme norske virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Stormberg er en norskeid virksomhet som designer, utvikler og gjennom samarbeidende fabrikker i utlandet, produserer turtøy, sko og turutstyr. Stormberg har siden 2005 hatt åpne fabrikklister publisert på sine hjemmesider. De fleste fabrikker Stormberg samarbeider er Kinesiske fabrikker.

Stormberg AS er et heleid datterselskap av Stormberg Group AS. Stormbergs søsterselskaper er Leketoy Stormberg Inter AS og Stormberg Sverige AB. Alle selskapene er heleid av Stormberg Group AS.

Produktene selges gjennom Stormbergs butikker, Stormbergs nettbutikk og gjennom forhandlere. Stormbergs markedsområde er Norge og Sverige.

Stormbergs Codes of Conduct, Policy for bærekraftig forretningsdrift, åpne fabrikklister og aktsomhetsvurderinger er blant verktøyene Stormberg bruker for å jobbe med forbedringer i vår leverandørkjede og sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold respekteres.

Etiske retningslinjer

I Stormberg har vi strenge krav til alle som produserer varer for oss. Alle leverandører som produserer varer for oss må skrive under på at de vil respektere våre etiske retningslinjer, Code of Conduct. De etiske retningslinjene er basert på FN- og ILO-konvensjoner og skal bidra til å sikre anstendig arbeidsforhold og respekt for grunnleggende menneskerettigheter i vår leverandørkjede.

Fabrikkbesøk og inspeksjoner

Som et ledd i arbeidet med å kartlegge forbedringsområder på fabrikkene Stormberg samarbeider med, gjennomfører vi selv inspeksjoner og besøk av fabrikkene med ujevne mellomrom. I tillegg har vi siden 2008 engasjert ekstern samarbeidsparter for å foreta uanmeldte kontroller.

Ved inspeksjon på fabrikkene gjennomgås en enkel observasjonsliste. I tillegg gjennomføres samtaler både med ledelsen og med arbeidere på fabrikkene som besøkes.

Rapportene fra de eksterne fabrikkinspeksjonene har ikke avdekket graverende brudd på Stormbergs Codes of Conduct, men det er identifisert forbedringsforhold, både på de aktuelle fabrikkene og på egne rutiner. Detaljene omkring dette fremgår av rapportene fra fabrikkontrollene.

Åpne fabrikklister

Som første klesprodusent i Norge offentliggjorde Stormberg i 2005 navnene på fabrikkene som produserer for oss. Fabrikkoversikten er publisert på våre hjemmesider og inneholder blant annet fabrikkens navn og adresse, land og hvorvidt fabrikken har akseptert Stormbergs etiske retningslinjer (Codes of Conduct).

Stormberg ønsker å bidra til åpenhet på et område som ofte er lukket for norske forbrukere. Åpenhet er et viktig virkemiddel i forbedringsarbeidet og et vesentlig element i Åpenhetsloven.

Levelønn

Stormberg har som mål at de som jobber på fabrikker som produserer for Stormberg skal ha en levelønn, og ikke bare myndighetsfastsatte minstelønnsnivåer. Vi gjennomfører årlig lønnsundersøkelse på fabrikkene som produserer for Stormberg. Sist lønnsundersøkelse viste at lønnsnivået på fabrikkene som produserer for Stormberg, i 2021 i snitt lå 116% over minstelønnsnivåene fastsatt av de kinesiske myndighetene.

Enkelte fabrikker ligger allerede opp mot et levelønnsnivå, mens andre fabrikker har et stykke igjen. Når alle fabrikkene ikke bare betaler minstelønn, men også levelønn, avhenger blant annet av den økonomiske utviklingen i den enkelte provins.

Mer informasjon omkring vårt engasjement knyttet til levelønn fremgår av bærekraftrapportene avgitt til Etisk Handel Norge og inspeksjonsrapportene avgitt etter fabrikkontroller.

Oppfølging av fabrikkene

Stormberg har egne Codes of Conduct som blant annet spesifiserer de grunnleggende menneskerettighetene og arbeidstakerrettigheter fabrikker som produserer for Stormberg er forpliktet til å respektere. Vi gjennomfører selv besøk på fabrikker og har i tillegg eksterne inspeksjoner på fabrikker som produserer for Stormberg. Dette er observasjonslisten som benyttes ved besøk på fabrikker som produserer for Stormberg:

Når forbedringspotensialer avdekkes, innledes dialog med den aktuelle fabrikk og tiltak iverksettes avhengig av hvilke forbedringsområder som er avdekket.

Vi foretar aktsomhetsvurderinger og har spesiell fokus på områder hvor vi mener det er spesiell risiko for brudd på Stormbergs Codes of conduct.

Åpenhet omkring fabrikker tror vi er avgjørende for å bidra til kontinuerlige forbedringer og for å avdekke forbedringsområder. Stormberg har derfor siden 2005 hatt åpne fabrikklister.

Forebygging

Egne fabrikkbesøk, eksterne inspeksjoner på fabrikkene som produserer for Stormberg, åpenhet om produksjonssteder og dialog med den enkelte fabrikken, er viktige tiltak som både skal fremme grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter og HMS.

Informasjon om konkrete vurderinger gjort knyttet til den enkelte fabrikk gjennom de eksterne inspeksjonsrapportene vi har publisert siden 2008.

Aktsomhetsvurderinger

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Stormberg seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.

Stormberg jobber etter OECDs modell: «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct”. Vi setter krav til våre leverandørers bærekraftsarbeid, og forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Stormberg aktsomhetsvurderinger innebærer at vi gjør risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og jobber for å stanse, forebygge og redusere slik påvirkning.

I Stormberg har vi særlig fokus på disse prioriterte risikoområdene:

Arbeidstid

Lange arbeidsdager og et stort overtidsforbruk er en risiko på fabrikker i Kina. Kartlegging Stormberg har foretatt har vist at dette i perioder også er en utfordring på flere av fabrikkene Stormberg samarbeider med. Tiltak Stormberg har iverksatt for å avhjelpe denne situasjonen har vært å plassere ordre på tidligere tidspunkter, legge opp til flere leveringstidspunkter slik at ikke hele produksjonen av et produkt må ferdigstilles samtidig, samt å unngå endring av tekniske spesifikasjoner kort til før produksjonsstart. Utfordringer knyttet til arbeidstid og overtidsforbruk er nærmere beskrevet i inspeksjonsrapporter avgitt etter fabrikkontroller.

Tvangsarbeid

Tvangsarbeid kan være en utfordring også i Kina. Vi har gjennom fabrikkinspeksjoner kartlagt denne situasjoner på fabrikker Stormberg samarbeider med. Det er blant annet undersøkt at fabrikkledelsen ikke oppbevarer pass eller original identifikasjon til fabrikkarbeiderne, eller holder tilbake lønn frem til avslutning av arbeidsforholdet. Fabrikkbesøkene har ikke avdekket tvangsarbeid på fabrikker Stormberg samarbeider med, men dette er et riskoområde Stormberg vil kartlegge også fremover.

Dun og fjær

I den globale forsyningskjeden er det til dels mangelfull respekt for dyrvelferd. Stormberg benytter dun og fjær i en rekke av våre produkter, og det er derfor definert som et prioritert område å bidra til at dyrevelferd ivaretas i Stormbergs leverandørkjede. Som tiltak har Stormberg etablert egen dyreetikk. Når dun og fjær brukes i Stormbergs produkter skal det være fra fugler som er avlivet i forbindelse med matproduksjon. Bestemmelser knyttet til dyrevelferd er også inntatt i Stormbergs Codes of Conduct. Andre tiltak Stormberg har iverksatt for å sikre god dyrevelferd i egen leverandørkjede, er å ta i bruk RDS-sertifisert dun og fjær. Dyrevelferd anses som et riskoområde og vil derfor bli kartlagt også fremover.

Ull

I den globale forsyningskjeden er det til dels mangelfull respekt for dyrvelferd. Stormberg benytter ull i en rekke av våre produkter, og det er derfor definert som et prioritert område å bidra til at dyrevelferd ivaretas i Stormbergs leverandørkjede. Stormberg har etablert egen dyreetikk. I Stormbergs produkter godkjenner vi kun ull som er mulesingfri. Bestemmelser knyttet til dyrevelferd er også inntatt i Stormbergs Codes of Conduct. Dyrevelferd anses som et riskoområde og vil derfor bli kartlagt også fremover.

Stormbergs arbeid med aktsomhetsvurderinger er nærmere omtalt i de årlige Rapportene for Bærekraftig forretningspraksis.

Årlig rapportering

Stormberg avgir årlig rapport for Bærekraftig forretningspraksis til Etisk Handel Norge.

Turtøy, sko og turutstyr fra Stormberg skal selges til lave priser – men ikke for enhver pris. Vi har et ansvar for at de som lager Stormbergs produkter ved fabrikker rundt om i verden har gode arbeidsforhold og en lønn de kan leve av. Gjennom vårt medlemskap i Etisk handel Norge ønsker vi å videreføre vårt engasjementet for økt åpenhet knyttet til produksjon i lavkostland, for grunnleggende menneskerettigheter og for bedrede arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede, og på denne måten bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Bærekraftsrapporten er utarbeidet i henhold til kravene som fremgår av Åpenhetslove, og gir en årlig status for Stormbergs arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Varsel og klage

Varslingskanaler og klagemekanismer er beskrevet i Policy for bærekraftig forretningsdrift.

Mer informasjon

Vi svarer gjerne på spørsmål knyttet til vårt arbeid med etisk handel, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakers rettigheter i vår leverandørkjede. Har du spørsmål eller ønsker du ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt på support@stormberg.com eller via vår Kontakt-side.