Gi flere ungdommer en bedre fremtid

Mens arbeidsledigheten går ned øker utenforskapet. I Norge er om lag 15.000 av de under 30 år nå uførepensjonister. Det tilsvarer ufattelige 750 skoleklasser. Mange av disse ungdommene opplever at de allerede er gitt opp av samfunnet.

Blant de unge som mottar uføretrygd, finnes det enorme ressurser som bare venter på å få en mulighet. Som arbeidsgiver i mer enn 25 år, vet jeg at mange av de som defineres som arbeidsuføre har arbeidsevne og mye å bidra med på arbeidsmarkedet.

bt

Faksimilie, Bergens Tidende

I Stormberg har vi siden oppstarten i 1998 rekruttert 25 prosent av våre medarbeidere blant mennesker som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet.

Arbeid er god medisin mot så mangt, og vi vet at uførhet og utenforskap gir mange ulike utfordringer på sikt. Derfor er det viktig for alle å få mulighet til å bidra med sin arbeidsevne og bli en del av et arbeidsfellesskap som gir faste holdepunkter i hverdagen. Å komme seg ut i arbeidslivet gir mestringsfølelse og bedre psykisk helse, og et arbeidsliv som er åpent for alle gir en vinn-vinn situasjon. Det er bra for virksomheten, det er bra for samfunnet – men det er først og fremst bra for den enkelte som får mulighet til å skape en bedre fremtid for seg og sine.

Ungdom som vil og kan arbeide, trenger ikke et samfunn som gir dem penger og legger til rette for en passiv trygdetilværelse. Ungdom trenger en jobb og en sjanse til å vise hva de kan bidra med på arbeidsmarkedet. Det er viktig for oss alle å være til nytte og oppleve mestring. Det at en stor del av en ungdomsgenerasjon ikke får denne muligheten er uverdig.

Vi foreslår fem følgende inkluderingsverktøy for å få flere unge inn i arbeidslivet:

1. Etablere forutsigbare lønnstilskudd for ungdom. Lønnstilskudd er en av de mest effektive måtene å få flere unge inn i arbeidslivet på, viser erfaringer fra Sverige. Med større forutsigbarhet for alle parter vil flere unge komme i jobb. En løsning kan være å gi en arbeidsgiver som ansetter ungdom under 25 år som har vært minimum fem måneder uten arbeid, 50 prosent lønnstilskudd i fem år.

2. Gi bedre kunnskap om fagbrev og mulighet for arbeidspraksis allerede fra ungdomsskolen. Norge er i ferd med å få et overskudd av ungdom med kun fullført grunnskole, samtidig som vi kan få stor mangel på folk med fagbrev. Ungdom som er skoletrøtte og som ikke trives i den teoritunge norske skolen, må kunne være i arbeidspraksis gjennom hele skoleløpet. En kombinasjon av skole og arbeidspraksis allerede fra 8. klasse vil styrke båndene mellom skole, elev og arbeidsliv.

3. Gi garanti for lærlingeplass. På samme måte som det offentlige garanterer videregående opplæring til alle, så må det offentlige også garantere lærlingeplass til alle. Lærlingeplassene er en del av utdannelsen til mange yrkesfaglige studieretninger og bør fullfinansieres av det offentlige.

4. Innføre ungdomsfritak i arbeidsgiveravgiften slik at de som er under 30 år fritas for denne avgiften. Det er vanskelig å få unge inn på arbeidsmarkedet når de først har falt ut, og det må gjøres enda mer attraktivt for arbeidsgivere å ansette unge.

5. Gjøre sykelønn mer inkluderende. Vi trenger en sykelønnsordning som fører til redusert sykefravær, gjør det lønnsomt å arbeide og som fører til økt inkludering i arbeidslivet. Da må sykelønn i større grad bli et spleiselag mellom arbeidstager, arbeidsgiver og det offentlige.

Utenforskapet skaper sosiale problemer som går i arv. Vi har ikke råd til at tusenvis av arbeidsføre står utenfor arbeidsmarkedet, og vi har ikke råd til miste tusenvis av dyktige unge med mange ulike talenter. Det er uverdig for den enkelte, men det er først og fremst uverdig for samfunnet.

Det er stor enighet om at utenforskap må bekjempes og at arbeidsfør ungdom må være i arbeid eller utdanning. Tiden er nå inne for å gå fra ord til handling. Kostnadene ved utenforskap er store for samfunnet, men aller størst for hver enkelt.

(Kronikken sto på trykk i Bergens Tidende 26. november)

Les også:
Fra ufør til butikksjef
Fra trygdefelle til inkluderende sykelønnsordning

Steinar – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *