Veier til god integrering

Vi kan lykkes med god integrering, men ikke ved å følge gammel oppskrift. Flyktninger må få lettere tilgang til arbeidsmarkedet, vi må fjerne hindrene som fratar barn og ungdom mulighet til å bli godt integrert i samfunnet – og norske myndigheter bør ikke fortsette å finansiere ordninger som bremser integrering.

I Stormberg har vi i mange år jobbet målrettet med et inkluderende arbeidsliv. 25% av de som jobber hos oss skal være mennesker som av forskjellige grunner sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet. Dette har ført til at mange av mine dyktige kolleger er tidligere innsatte og straffedømte, unge mennesker som har slitt på skolen og mennesker med rusproblemer. Vi har definerer flyktninger som målgruppe for vår rekrutteringspolicy, og har som mål at vi skal ha en flyktning i jobb i hver butikk.

11162036_10153210729235409_935486945787900891_o-2

Arbeidslivet er en viktig integreringsarena. Her fra Stormbergs lagerteam.

Den første ansatte i Stormberg som kom til Norge etter å ha flyktet fra et totalitært styre, begynte hos oss for mer enn 10 år siden. Han var i arbeidstrening hos mens han satt i norsk fengsel og har gjennom årene blitt en av våre nøkkelmedarbeidere. Han arbeider fortsatt i Stormberg, er en god kollega og har kort og godt gjort en strålende jobb gjennom alle disse årene. I dag er flere av mine 370 medarbeidere tidligere flyktninger. Arbeidslivet er en viktig integreringsarena.

Det er derfor viktig at norske myndigheter motiverer arbeidsgivere til å tenke mer inkluderende når de velger hvem de skal ansette. Det bør innføres et nytt inkluderingsverktøy for arbeidslivet, en 2+5 modell som går ut på at arbeidsgivere får fem års fritak fra arbeidsgiveravgift for den arbeidstakeren det gjelder, når de ansetter en som har vært utenfor arbeidslivet i minst to år. Denne ordningen vil både gi flyktninger og andre som har vært utenfor det norske arbeidslivet i en lengre periode, større mulighet til å få fast arbeid. Men vi må gjøre mer.

Skole og barnehage er de viktigste redskapene for å lykkes med integrering på sikt. Da er det lite hensiktsmessig at kontantstøtten beholdes og antall barn i religiøse skoler øker. Vi vet at kontantstøtten holder mange av barna som har størst nytte av barnehage hjemme, og vet at den offentlige skolen er den viktigste møteplassen for å bygge broer mellom ulike kulturer og livssyn.

Kontantstøtten har utspilt sin rolle. Den bør fases ut i denne stortingsperioden. Pengene det offentlige bruker på kontantstøtten bør heller brukes på å ytterligere redusere foreldrebetalingen i barnehage for lavinntektsfamilier. Vi vet det skaper bedre integrering, og vi vet at den sosiale mobiliteten øker når barna går i barnehage.

Vi trenger skoler med et pedagogisk alternativ, men det er ikke en samfunnsoppgave å legge til rette for religiøse skoler. Den offentlige støtten til religiøse friskoler bør reduseres og på sikt fjernes helt. Det er ingen offentlige oppgave å bidra til segregerte skoler hvor religion og forkynning er en del av målsettingen. I dag har vi en rekke kristne barne- og ungdomsskoler. I fremtiden vil vi også få en rekke muslimske og katolske skoler i Norge dersom ikke dagens praksis endres. Vi vet fra andre land at segregerte skoler basert på religion, er et klart hinder for god integrering. Vi trenger en sterk offentlig skole hvor ulike kulturer og religioner møtes og utfordres. Gode og trygge flerkulturelle samfunn skaper vi best ved la flest mulig møtes i en felles læringsarena hvor meninger testes i møte med like og ulike bakgrunner.

Mangfoldet i kultur og livssyn i moderne samfunn er en berikelse, men det fører også til utfordringer. Vi som ønsker et flerkulturelt, liberalt og åpent samfunn må våge å snakke om det som i dag hindrer integrering. Gammel oppskrift gir ikke god integrering.

Vi må gjøre noe nå, og vi må gjøre det vi vet virker.

**

Denne bloggposten er også publisert som kronikk i Dagsavisen 30. november 2015

Denne bloggposten var utgangspunkt for debatt i Dagsnytt 18 (36 minutter ut i sendingen) omkring integrering og religiøse skoler.

Les også:

Steinar J. Olsen – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

 

 

Kommentarer

Kommentarer

4 Comments
  1. Takk for svar, Steinar. Jeg mener fremdeles du ikke har god nok kjennskap til forholdene ved private og kanskje også offentlige skoler. Det rapporteres for eksempel om offentlige skoler der kun israelsfiendtlige holdningerer tolereres i klasserommene. Mange elever velger private skoler nettopp fordi at der er de tryggere for at de skal kunne få lufte sine oppfatninger og bli møtt med respekt. Fordi disse skolene får elever med slike opplevelser bak seg, er det viktig for dem å møte alle elever med respekt uavhengig av livssyn og opplfatninger. Jeg skal se etter en passende anledning til å invitere deg til en slik skole, elever der har godt av å få høre ditt syn på integrering i arbeidslivet, og så kan kanskje du få utfordret elevene der til å dele sine oppfatninger av intergrering i skolen?!

  2. Hei nilsib. De aller fleste skoler, både offentlige og private, gjør i dag et godt arbeid for integrering. Jeg velger allikevel å slå et slag for viktigheten av en felles, offentlig skole hvor meninger kan testes. Det har en stor verdi at vi kan ha en felles læringsarena hvor vi både får dekket de eksistensielle
    spørsmål og hvor vi har en nøytral holdning til livssyn. Når mangfoldet av elever blir mindre på hver skole, så taper vi alle.

  3. Takk for en interessant artikkel. Når det gjelder integrering i næringslivet er dette viktige og gode innspill fra en som kjenner området. Det er tydelig kunnskapen ikke er like god når det gjelder offentlig støtte til skoler som drives på religiøst grunnlag. I de aller fleste av disse skolene drives god integrering av elever med ulike kulturbakgrunner og ulike livssyn. De er også gode eksempler på entreprenørskap og innovasjoner som trengs videre i samfunnet skal man legge til rette for integrerende arbeidsplasser. Steinar Olsen utfordres med dette til å kontakte en friskole på religiøst grunnlag for å få bredere kunnskaper om dette området.

Comments are closed.