Klima viktig i kommunevalget

Stormberg er opptatt av klima og energisparing. Vi ønsker nå å kle taket og en vegg på vårt lagerbygg med solcellepaneler, men det er ikke så enkelt å finne en modell som er økonomisk bærekraftig når solcellepaneler ikke er en fullt ut anerkjent teknologi i Norge. Vi har et mål om å bli selvforsynte med energi i vår lagervirksomhet, og vi kan gjøre det ved å ta i bruk arealer som ellers ikke er til særlig nytte.

Solenergi har stort potensial i Norge. På grunn av klart vær, lange soldager vår og sommer, og det faktum at solceller produserer aller best på kalde og klare vinterdager, kan vi produsere like mye solstrøm i Norge som i Sør-Europa. Dette har mange europeere skjønt, og solceller er nå et effektivt energialternativ for alle som har et hustak.

Seilbåt i solnedgang

I Oslo gir kommunen tilskudd der statens foretak Enova, som skal bidra til en miljøvennlig omlegging av energibruk, ikke strekker til. Dessverre er det mange andre kommuner som ikke har mulighet til å gjøre det samme.

Årets lokalvalg er også et klimavalg. Klimaendringene er i gang, og det er viktig at flere kommuner kommer på banen og jobber for at kloden blir beboelig for flest mulig også i fremtiden. I år har du som velger mulighet til å påvirke hvem som skal styre der du bor.

Vi ønsker å vite hva partiene ønsker å gjøre for klimaet lokalt, og vi har derfor følgende spørsmål til det enkelte parti:

1. Hva er de tre viktigste tiltakene for å redusere klimautslippene lokalt?

2. Hvordan skal man få husholdninger og virksomheter til å ta miljøvennlige valg?

3. Hvordan kan vi legge til rette for å ta i bruk ny, fornybar energi?

Se også:

Steinar – Stormberger
Steinar profilbilde 160413

Kommentarer

Kommentarer

7 Comments
 1. 1. FrP er opptatt av at en gjennom bygging og vedlikehold av offentlige og private bygg har fokus på energieffektivisering, herunder blant annet utfasing av fyring med fossil olje til oppvarming.

  FrP er opptatt av at en kan få en omstilling innen transportsektoren, ved at offentlige kjøretøy, drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog, benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien er tilstede for dette. For eksempel kan utbytting av dagens dieseldrevne ferger bli byttet ut med gass- eller batteridrevne ferger.

  FrP er opptatt av å få en gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene for å stimulere til en mer moderne og miljøvennlig bilpark, herunder blant annet videreføre avgiftsfordelene for nullutslippsbiler til 2017 og dagens unntak fra veibruksavgift for alternative drivstoff til 2020.

  2. FrP er opptatt av å bedre ordningen med ENØK for privathusholdninger ved å gjøre det om til en skattemessig fradragsordning etter nærmere spesifiserte kriterier.

  3. FrP er opptatt av at det offentlige gjennom offentlige anskaffelser stiller krav til miljø- og klimavennlige løsninger for bygninger, maskiner og kollektivtrafikk.

  FrP er opptatt av at næringslivet skal ha tilgang til kapital for forskning og utvikling av ny miljø- og klimavennlig teknologi, og det er viktig at denne ordningen er teknologinøytral.

  FrP er opptatt av å kunne utnytte incitamentene den felles norsk-svenske elsertifikatordningen åpner for til utbygging av fornybar energiproduksjon, herunder blant annet små og store vannkraftverk med hensyn til at de ikke påvirker miljøet i vesentlig grad.

 2. Hei Stormberg! Takk for utfordringen! Her er svarene fra partiet Rødt.

  1. Hva er de tre viktigste tiltakene for å redusere klimautslippene lokalt?

  – Oljeuavhengige kommuner:

  Rødt ønsker at Norges kommuner skal bli oljeuavhengige. Det er ikke kommunene selv som pumper opp olje, men gjennom å for eksempel investere i oljebransjen, er de med på forlenge oljealderen lenger enn det som er strengt nødvendig. Kommunene er også Norges største innkjøpere av varer og tjenester, og kan derfor være med på å støtte lokal fornybar energi og grønne næringer gjennom sine innkjøpsavdelinger. Gjennom å vri investeringer i oljebransjen til investeringer, støtte og innkjøp fra grønne næringer kan kommunene være med på å bidra til et grønt vendepunkt.

  – Gi verneombud ansvar for ytre miljø

  Rødt ønsker også å gi verneombud i Kommunen ansvar også for ytre miljø. De ansatte sitter med uvurderlig kunnskap om hvordan bedrifter og andre arbeidsplasser fungerer, og hvordan de kan bli bedre, både for de ansatte og for miljøet. Rødt mener det er riktig å pålegge et tydeligere ansvar for miljøet, og dermed også styring av utslipp av klimagasser og forbruk av energi, i HMS-forskriftene. I Nedre Eiker kommune har dette vært prøvd ut og kommunen reduserte både energiforbruk og utslipp. Rødt vil foreslå prøveprosjekter som inkluderer alle verneombud i kommuner og fylker eller verneombud i noen deler av den offentlige virksomheten.

  – 6-timers arbeidsdag.

  Seks timers arbeidsdag er et klimakrav! Gjennom å ta ut produktivitetsvekst i fritid i stede for forbruksvekst, vil en kortere arbeidsdag bryte med veksttrangen i økonomien som i dag ødelegger klimaet. Samtidig vil det gi vanlige folk et rikere liv, og et overskudd til å leve, delta og bestemme i samfunnet. Rødt ønsker derfor å sette i gang lokale prøveprosjekter med sekstimersdag.

  2. Hvordan skal man få husholdninger og virksomheter til å ta miljøvennlige valg?

  Rødt mener at vi må legge til rette for at folk flest skal kunne ta de miljøvennlige valgene i sin hverdag. Da må vi ha en smart infrastruktur som reduserer transportbehovet for folk og legger til rette for gange og sykling, og prioriterer dette over privatbilisme. Dette betyr for eksempel å gå mot store motorveiutbygninger som E18 i Oslo, og å innføre veiprising i de store byene samtidig som man drastisk oppgraderer kollektivtrafikk, og gjør kollektivtrafikk gratis.

  3. Hvordan kan vi legge til rette for å ta i bruk ny, fornybar energi?

  Rødt ønsker å øke støtten til ENOVA, og femdoble støtten til energieffektivisering og fornybar energi, på bekostning av offentlig støtte til olje- og gassektoren. Rødt ønsker også å sette i gang store statlige pilotprosjekter på for eksempel offshore-vindkraft for å få fortgang i utviklingen av fornybar energi og teknologi i Norge.

  Samtidig mener Rødt at den mest miljøvennlige energien, er den vi ikke bruker. All utbygging av energiproduksjon vil føre til konsekvenser på viktig natur. Derfor vil Rødt innføre en ”hvite sertifikater” ordning der energisparing, energigjenvinning og energieffektivisering får minst samme tilskudd pr. kilowattime som utbygging av ny kraft

 3. Hei Stormberg! Takk for spørsmålene, Her er svarene fra Sosialistisk Venstreparti:)

  1. Hva er de tre viktigste tiltakene for å redusere klimautslippene
  lokalt?
  SV-kommunen tar klima og miljø på alvor. Vi skal skape grønne og moderne lokalmiljøer, kommuner og byer som folk trives i. Satser vi grønt lokalt bidrar vi til å løse de globale klima- og miljøproblemene. Vi skal ta vare på miljøet for framtidige generasjoner, og gi innbyggerne grunnlag både for fornybar næringsutvikling og rike naturopplevelser. Våre tre satsningssaker denne valgkampen er:

  a) Sats på sykkel og kollektiv.
  SV vil prioritere sykkel og kollektivtransport framfor motorvei og privatbilisme. I SV-kommunen vil vi ta de store infrastrukturgrepene som trengs for en bedre kollektivtransport i de store byene, øke og forbedre kollektivtransporten på mindre steder og gjøre kollektivtransporten billigere. I tillegg vil SV sikre flere og bedre og sammenhengende sykkelveier sånn at flest mulig kan bruke sykkelen til jobb, skole og barnehage.

  b) Fornybar energibruk.
  SV vil satse på energieffektivisering og omlegging fra fossil til fornybar energi i kommunale bygg. SV vil fjerne oljefyring i alle kommunale og fylkeskommunale bygg innen 2018. Gjennom tiltak
  som økt biobrensel til oppvarming skal kommunen redusere kostnader og klimagassutslipp.

  c) Velg matjord fremfor betong.
  Både naturområder og dyrket mark bygges ned i stort tempo. Både urørt natur og friluftsområder er under press, og selv om bare 3 % av Norges landareal er dyrket mark, bygges det ned store mengder
  matjord hvert år. SVs folkevalgte vil alltid velge natur og matjord over betong og nye motorveier. Vi vil ta vare på naturmangfoldet og
  friluftsopplevelser.

  2. Hvordan skal man få husholdninger og virksomheter til å
  ta miljøvennlige valg?
  Det må bli enklere for vanlige folk å velge miljøvennlig. SV arbeider for en bedre merking og forbrukerinformasjon, slik at forbrukere enkelt kan velge varer som er mer miljøvennlige. SV vil føre en politikk som gjør det lønnsomt å velge miljøvennlig. Å effektivisere
  energibruken i hus eller velge miljøvennlig transport bør gjøres mer lønnsomt gjennom særlige avgiftsfritak eller tilskudd. SV vil begrense
  avfallsmengden gjennom å stimulere til mer miljøvennlig produksjon
  og forbruk. Mest mulig avfall må gjenbrukes og gjenvinnes. SV mener at klimagassutslippene fra avfallshåndteringen må reduseres, blant annet gjennom forsvarlig håndtering av våtorganisk avfall og oppsamling av metangass.

  3. Hvordan kan vi legge til rette for å ta i bruk ny, fornybar
  energi?
  Norge har store fornybare energiressurser som kan brukes både til å erstatte fossil energi i transport, kraftproduksjon og oppvarming, til å forsyne norsk industri med ren kraft og til å utvikle nye næringer. Vindkraft, bioenergi og andre nye fornybare energikilder må tas i
  bruk og videreutvikles samtidig som vi realiserer Norges store potensial for å spare energi, for eksempel gjennom effektivisering av industri og eksisterende vannkraftverk, mer energieffektive kjøretøy og moderne, energipositive bygninger.

  Politikken må tilrettelegge for utbygging av mer fornybar energi i Norge, som solenergi, vindkraft, havvind og bioenergi. Da trengs gode rammevilkår og en politikk for å ta strømmen i bruk.

 4. Takk for gode spørsmål om et viktig tema! Nedenfor er svar fra KrF. Det er jo ikke nødvendigvis slik at det er tre tiltak som er de viktigste overalt i alle landets kommuner, så dette vil naturlig nok variere noe fra sted til sted. Men det er mange gode tiltak som kan gjøres, og det aller viktigste er at lokalpolitikerne har en bevisst tilnærming til at det er mulig å gjøre mye på lokalplanet for å redusere klimautslippene.

  1. Hva er de tre viktigste tiltakene for å redusere klimautslippene lokalt?

  Disse tiltakene kan variere mye fra kommune til kommune, alt etter hva situasjonen er lokalt. Noen steder har de for eksempel gjort en del tiltak, og der vil det være andre ting som er de viktigste. Her er tre eksempler:

  – I byer og tettsteder er god kollektivtransport avgjørende. Bedre tilbud og utbygging av boliger og arbeidsplasser nær kollektivknutepunkt er viktig. Man bør også legge til rette for å gå og sykle, og KrF har vært aktive i å kjempe fram en belønningsordning for gang- og sykkelveier der kommunene kan søke om tilskudd til bygging av dette. Fortetting av sentrum rundt kollektivknutepunkter er også god klimapolitikk.

  – Velge nullutslippsbiler når man skal erstatte kommunens bilpark.

  – Bytte ut kommunal oljefyring og annen fossil energi til oppvarming med klimavennlige energikilder.

  2. Hvordan skal man få husholdninger og virksomheter til å ta miljøvennlige valg?

  Her handler mye om tilrettelegging og bevisstgjøring. For eksempel trenger man ladestasjoner for el-biler i kommunen for at folk skal velge å kjøpe og bruke el-biler. For at folk skal velge å kildesortere avfallet sitt, må kommunen legge til rette for dette. KrF vil skjerpe de nasjonale kravene for dette. Her er det også mange grep på statlig nivå som er viktig. I budsjettforliket mellom KrF, V og regjeringen for 2015 økte vi for eksempel rammen for Enovas støtteordning til enøk-tiltak i hjemmet med 40 millioner kroner. Kommunen bør også veilede husbyggere til å velge enda mer miljøvennlige løsninger enn det de formelle kravene i forskriftene legger opp til. De tekniske sidene av miljøvennlige valg er det mange som trenger veiledning om. Kommunen må sørge for at relevante medarbeiderne er godt skolert, både til utarbeidelse av egne planer og som rådgivere for folk i kommunen.

  3. Hvordan kan vi legge til rette for å ta i bruk ny, fornybar energi?

  Kommunene bør gå gjennom alle sine bygg og vurdere om takene er egnet for å produsere solenergi på, enten for strøm eller oppvarming av vann. Ved større utbyggingsprosjekter bør ny fornybar energi alltid vurderes som alternativ. Dessuten er det ofte slik at politikere er opptatt av å lage planer og strategier. Det er ikke uten grunn, og det er ikke bare floskler og tomme ord, for dersom man skal ha en helhetlig og gjennomtenkt tilnærming til et område, er det lurt å ha en ordentlig plan å forholde seg til for hva man skal oppnå og hvordan man skal oppnå det. Derfor vil det også være nyttig for kommunene å utarbeide konkrete lokale handlingsplaner innenfor klima- og miljøfeltet. Her kan man involvere det lokale næringslivet, offentlige tjenester, frivilligheten og innbyggerne for sammen å komme frem til gode og konstruktive lokale tiltak for hvordan man både kan redusere klimautslippene lokalt, og hvordan man i større grad kan ta i bruk ny, fornybar energi på ulike måter.

 5. Hei Stormberg, her svarene fra Senterpartiet 🙂
  1. Hva er de tre viktigste tiltakene for å redusere klimautslippene lokalt?
  a. Gi kommunene mer makt og myndighet og midler. Bortsett fra i petroleumssektoren så skjer alle utslipp i en kommune. Kommunene bør derfor forvalte flere virkemidler i klimapolitikken.
  b. God arealplanleging; bygge mer konsentrert, i høyden og med gode muligheter for kollektivtransport, og ikke minst tenke langsiktig.
  c. Reduserte utslipp fra transport-satse mer på kollektivtransport, på ladestasjoner osv.
  2. Hvordan skal man få husholdninger og virksomheter til å ta miljøvennlige valg?
  Ved å gjøre det enkelt og lønnsomt å velge det alternativet som gir minst utslipp. Elbilpolitikken er et forslitt, men godt eksempel på at mange velger utslippsfrie biler når det er billigere, og gir mulighet til gratis parkering, bompenger og ferje eller kjøre i kollektivfeltet. Vi må etablere tilsvarende virkemidler som elbilpolitikken på flere områder –
  Mange gjør allerede store tiltak – som å bytte ut oljefyr med mer miljøvennlige løsninger, etterisolere, kildesortere osv.
  I Sp er vi opptatt av at reduserte utslipp også gir muligheter, og vil fokusere på at mange nye forretningsideer kan oppstå fordi samfunnet må velge mer miljøvennlig.
  3. Hvordan kan vi legge til rette for å ta i bruk ny, fornybar energi?
  Satse på å utvikle mer kraftkrevende industri i Norge, bygge overføringskabler til utladet og elektrifisere mer av norsk sokkel.

 6. Tusen takk for at dere spør om dette, Stormberg! Det er utrolig viktige, og det er fint å se at dere fokuserer på lokale saker nå under lokalvalgkampen (i motsetning til en del medier ;))

  1. Hva er de tre viktigste tiltakene for å redusere
  klimagassutslippene lokalt?

  Kommunenes rolle i det grønne skiftet er helt sentral. Gjennom arealplanlegging og byutvikling bestemmer kommunene hvor vi bor og jobber, og hvor mye transport vi trenger i hverdagen.

  Gjennom transportpolitikken styrer kommunene kollektivtilbudet,
  utformer sykkelveinettet og sørger for ladestasjoner for elbil kommer på plass. I energipolitikken kan kommunene sørge for at fossil energi fases ut av all energiforsyning. Kommunene kan sikre ambisiøse miljøkrav til nye bygg og som storinnkjøpere av varer og tjenester kan de gå foran med et godt eksempel.

  De tre viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslippene lokalt er:

  – Å lage kommunale planer for klimagassreduksjon, ansette kompetente klimarådgivere som sikrer at kommunene faktisk følger planen, kutter i klimagassutslipp og starter det grønne skiftet. I Nesodden har MDG fått gjennomslag for en bærekraftsplan allerede før de er inne i kommunestyret: http://www.rb.no/valg2015/nyheter/politikk/stotter-mdgs-barekraftsplan/s/5-43-125731

  – Å skape bærekraftige bedrifter vi kan leve av i fremtiden ved å sette av en årlig sum i tilskudd til grønn innovasjon og næringsutvikling i distriktene. I vårt alternative statsbudsjett setter vi av 900 millioner kroner til dette formålet.

  – Å redusere CO2-utslipp fra transport gjennom å fremskynde arbeidet med å gjennomføre bymiljøpakkene og sette i gang et sykkelløft i norske kommuner og fylker. Vi foreslår å øke tilskuddsordningen for sykkel fra 10 til 500 millioner, samt etablere en egen belønningsordning for bilfrie sentrum, som støttes med 100 millioner kroner.

  2. Hvordan kan man få husholdninger og virksomheter til å ta miljøvennlige valg?

  De Grønne har programfestet å endre både innholdet i og omfanget av det materielle forbruket. Vi foreslår en økonomisk politikk som aktivt favoriserer de mest miljøvennlige produktene og sektorene slik at det blir lettere for folk å gjøre grønne valg. Samtidig foreslår vi kraftige virkemidler som sørger for at det mest ressursbelastende forbruket reduseres kraftig. Forurenser betaler-prinsippet gjør at kjøtt, flyreiser, fossilbiler og strøm må bli dyrere.

  Denne prioriteringen gjør at vi får råd til å finansiere lavere priser på produkter som økologisk mat, elsykler, elbiler, reparasjoner og gjenbruk. Slik vil vi gjøre det billigere å velge miljøvennlig i hverdagen. Men folks miljøvalg handler ikke bare om penger, vi har også en rekke forslag for å gjøre det enklere å velge miljøvennlig. Vi har blant annet lagt fram en rekke forslag til hvordan det offentlige kan støtte opp under mer deling, gjenbruk og bytting av gjenstander, for eksempel gjennom å opprette flere «minigjennbruksstasjoner»: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-119/?lvl=0

  Vi vil prioritere kollektivtransport gjennom bymiljøpakker og støtte til kollektivløsninger i distriktene, i kombinasjon med å gjøre det noe vanskeligere å velge privatbilisme gjennom å omdisponere areal fra parkeringsplasser til sykkelveier, grøntarealer, bymøbler, plasser for bildelingsordninger, osv.

  3. Hvordan kan vi legge til rette for å ta i bruk ny, fornybar
  energi?

  Vi vil at økologisk bærekraft, ikke økonomisk vekst, skal være det overordnede målet for energipolitikken. Norge har et svært godt utgangspunkt for overgangen til en fornybar framtid, som eneste land på det europeiske fastlandet der over halve energiforsyningen allerede er fornybar. Potensialet for energieffektivisering er stort, både i bygninger, industrien og selve kraftsystemet. Norge kan frigjøre elektrisitet som blant annet trenges til å drive morgendagens bilpark og kollektivtransport. Vi ønsker en betydelig sterkere satsing på energisparing i bygninger, sammen med økt bruk av fornybare energikilder som solkraft, solvarme, jordvarme og sjøvarme.

  I vårt alternative statsbudsjett har vi foreslått å sette av 350 millioner kroner til en målrettet satsing på havvind og 430 millioner kroner til skattefradrag for energieffektivisering i private hjem. I tillegg ønsker vi at det offentlige skal ta 40% av kostnaden når privatpersoner installerer solenergianlegg: https://www.mdg.no/nyheter/vedtatte-resolusjoner-fra-landsmotet/

  Norge bør være villig til å inngå avtaler om kraftleveranser til naboland, forutsatt at kraften faktisk erstatter fossil energi eller kjernekraft og ikke bidrar til å øke energibruken. Vi vil ha en helhetlig nasjonal plan for alle fornybarsatsinger, slik at vi får oversikt over hvordan denne industriutviklingen kan gjennomføres med minst mulig miljø- og naturbelastninger. Det bør særlig tilrettelegges for energiproduksjon som medfører små naturinngrep. Det kan for eksempel være modernisering av vannkraftanlegg, havvind, jordvarme og solenergi fra fasader og tak.

  Lokalmiljøvennlig hilsen,
  Børge A. Roum,
  Sosiale medier-frivillig, De Grønne

 7. Hei Stormberg! Her er Venstres svar:

  1. Hva er de tre viktigste tiltakene for å redusere klimautslippene lokalt?

  a. Kommunene må delta i det grønne skiftet, og bidra til omlegging av næringslivet i miljøvennlig retning. Det handler om å legge til rette for bedrifter som er nyskapende og bidrar til løsninger på klimaområder – fra grønne IKT-sentre via verft som utvikler nullutslippsteknologi til fornybar energiproduksjon. Og det handler om å stimulere til omstilling gjennom arealplanlegging, utvikling av lokale FoU-miljøer osv.

  b. Byer og tettsteder må planlegges grønt. Grønne og miljøvennlige byer basert på energieffektive bygg, transport uten klimautslipp og tilgang på grønne rekreasjonsarealer gir bedre livskvalitet, lavere utslipp og bedre ressursutnyttelse. Det betyr bygging av sykkelveier slik at sykkel blir et reelt transportalternativ over hele landet, framskynde utbygging av kollektivtransportløsninger og jernbane i og rundt de største byene, og bygge infrastruktur for bruk av el-bil. Men det betyr også vern av grøntområder, god arealplanlegging og krav til byggenæring og entreprenører for eksempel når det gjelder materialvalg, energieffektivitet og oppvarming.

  c. Kommunene må bruke sin makt i markedet til å velge grønne løsninger. Offentlig sektor er landets største forbruker, og det er tilfeldig i hvor stor grad miljøhensyn tas med i innkjøp eller anbudsprosesser. Kommunene må miljøsertifisere egne virksomheter, sette mål om innkjøp av varer merket med ulike miljømerker, stille krav om fossilfri transport og transporttjenester, om klimavennlig oppvarming i leieavtaler osv.

  2. Hvordan skal man få husholdninger og virksomheter til å ta miljøvennlige valg?

  For å nevne et lite utdrag muligheter:
  a. Gi skattefradrag for tiltak som gjør boligen din mer miljøvennlig. Når du velger å gjøre boligen din mer miljøvennlig ved for eksempel å isolere bedre eller ved å bytte ut oljefyr med fornybar varme, bør du få skattefradrag for utgiftene.

  b. Null moms på grønn mat, og avgift på unødig emballasje. Vi vil gjøre det billigere å handle miljøvennlig, blant annet ved å fjerne momsen på frukt og grønt og på økologisk mat. Samtidig vil vi legge avgift på produsenter som bruker unødvendig emballasje.

  c. Bygge flere sykkelveier i hele landet for at det skal bli enklere å la bilen stå og heller ta sykkelen til jobben.

  d. Generelt bruke skattesystemet slik at miljøvennlig atferd belønnes og miljøskadelige valg koster penger, både for husholdninger og virksomheter.

  3. Hvordan kan vi legge til rette for å ta i bruk ny, fornybar energi?

  Mange kommuner kan oppnå store klima- og økonomigevinster gjennom bruk av fornybar energi. Venstre vil gjøre Norge til en ledende aktør innen grønn energi, og her har kommunene en nøkkelrolle. Det er allerede mange kommuner som har startet fornybarprosjekter. Det er mange muligheter for å integrere produksjon av fornybar energi ved nybygg og ved rehabilitering av gamle bygg. I tillegg kan kommunen gjøre det attraktivt for innbyggere og bedrifter å starte opp produksjon av fornybar energi. Kommunen kan for eksempel:

  a. Opprette kommunalt klimafond eller andre økonomiske støtteordninger for innbyggerne innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi.

  b. Gå gjennom alle kommunens bygg og vurdere om takene er egnet til å produsere solenergi, enten ved å montere solceller til strømproduksjon eller solfangere til oppvarming av vann.

  c. Fastsette mål om at en stor andel av alle kommunale byggeprosjekter, både nybygg og rehabilitering, skal oppnå «nesten nullenerginivå» eller plusshus-standard allerede nå.

  d. Stille strengere krav enn teknisk forskrift om fornybar energi via plan- og bygningsloven når nye områder legges ut for utbygging.

  e. Utrede mulighet for å utnytte fornybar varme fra jord, sjø og eller elv i kommunen.

Comments are closed.