Tid for klimahandling

Tiden er overmoden for handling. Norge må få ned utslippene og vi må skape et samfunn som er bærekraftig. Overgangen til lavutslippssamfunnet stiller høye krav til omstillingsevne, nytenkning og gjennomføringsevne. Men vi har mulighet til å klare det.

Denne uka hadde Klimarådet sitt første møte. Sammen med 24 andre deltagere fra miljøorganisasjoner, forskning, arbeidsliv og næringsliv har Stormberg fått en stemme i rådet. Klimarådet skal gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050.

klimaraadet

– Klimarådet blir en av flere arenaer framover for å sikre god dialog om klimapolitikken og den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft på møtet.

På agendaen for det første møtet stod rapporten New Climate Economy og hva vi kan lære av den i norsk sammenheng. Det var også diskusjoner rundt betydningen for Norge og ideer for videre oppfølging. Jeg hadde med meg flere konkrete punkter som kan gi store effekter på sikt.

Det andre temaet var en eventuell norsk klimalov. Spørsmålet er for tiden på offentlig høring. Jeg er positivt til klimalov, for det fører til økt ansvaliggjøring av regjering og det politiske flertallet, det bidrar til økt åpenhet om resultater og vi får en årlig rapportering om måloppnåelse.

Klimalov er imidlertid ikke et mål i seg selv, men det kan være et nyttig verktøy. Det viktige er å levere resultater og gjennomføre tiltak som fører til utslippsreduksjoner. Vi har teknologi, kunnskap og kapital til å reduserte norske utslipp. Nå må fagre ord gjøres om til konkret handling.

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

Kommentarer

Kommentarer