Røde tall bør gi grønn vekst

De neste tiårene vil vi stå foran enorme omstillinger. Klimagassutslippene må ned, og jo lengre vi venter, jo større blir kostnadene ved å gjennomføre det grønne skiftet. I tillegg har vi sett dramatiske børsfall og det er varslet usikre økonomiske tider og økning i arbeidsledigheten. Regjeringen bør sette i gang med en grønn motkonjunkturpolitikk. Det er tid for store, grønne investeringer.

Klimaprofessor Jørgen Randers har anslått at de nødvendige kuttene i norske klimautslipp vil koste ca. 10 milliarder kroner årlig frem til 2050. Dette utgjør rundt 2 000 kroner pr nordmann pr år. Dette er fullt ut mulig å gjennomføre, men det krever politiske prioriteringer. Jeg vil ta med meg noen konkrete tiltak inn i Klimarådet som Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har opprettet.

Tine_Sundtoft_og_Steinar_J_Olsen

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft var på besøk hos Stormberg i mai 2014

Store investeringer i kollektivtransport. Det norske jernbanesystemet har vært stemoderlig behandlet gjennom flere tiår med skiftende politiske flertall. Det er både behov for opprusting av eksisterende linjenett, samtidig som det er passasjergrunnlag for nye strekninger. Det er også behov for å øke bussfrekvensene rundt de store byregionene, slik at buss kan bli et like selvfølgelig valg som bil. Skal vi omstille oss, så må utslippene fra transportsektoren ned. En storstilt kollektivsatsing er også en effektiv motkonjunkturpolitikk. Satsingen vil skape nye arbeidsplasser i en tid med økonomisk nedgang.

Billigere lavutslippsbiler. Elbiler har hatt en rekke fordeler som har fått mange til å velge dette som bil nummer to i husholdningen. Det er bra. Men norske myndigheter må også legge bedre til rette for at de som har 1 bil kan velge bil med null eller lavt utslipp. Da må prisene på disse bilene ytterligere ned. Års- og bilavgifter på lav- og nullutslippsbiler bør fjernes helt. Bilen er kommet for å bli, og da gjelder å styre folk og virksomheter til å gjøre grønne valg til gavn for et bedre klima og et renere miljø.

Lavere selskapsskatt for grønne virksomheter. Virksomheter som er klimanøytrale, og dermed ikke bidrar til den globale oppvarmingen, bør få redusert selskapsskatt. Det at virksomhetene selv tar ansvar for sine klimagassutslipp, bidrar til at behovet for klimainvesteringene fra det offentlige blir lavere. Derfor bør skattelovgivningen motivere virksomheter til å bli klimanøytrale.

Forbedrede støtteordninger for fornybare energikilder. Virksomheter som ønsker å satse på ny fornybar energi i eksisterende bygg, møter i dag på en rekke hindringer for å komme i mål. Det er forholdsvis enkelt å gjennomføre mindre prosjekter som sparer energi, men det er i Norge et komplisert og utdatert regelverk som for eksempel ikke tar høyde for den enorme utviklingen som har skjedd innenfor solenergi. Norske myndigheter må legge til rette for at solenergi tas i bruk i like stor skala i Norge som i våre naboland.

ENØK betalt via skatteseddelen. Redusert energiforbruk som følge av gjennomførte ENØK-tiltak er en effektiv måte å redusere klimagassutslipp på. Det bør derfor gis skattefradrag for etterisolering og andre ENØK-tiltak i næringsbygg og boliger.

Gratis busskort fra arbeidsgiver. I dag er det en selvfølge for mange at arbeidsplassen har parkeringsplasser til de ansatte. Arbeidsgiver kan tilby gratis parkeringsplasser uten at det utløser skatteplikt for den enkelte ansatte. Velger arbeidsgiver derimot å tilby gratis månedskort på buss eller bane må den enkelte medarbeideren skatte av dette. Det bør ikke straffe seg å tilrettelegge for grønne valg. Dette er håpløst umoderne, og denne type skatte- og avgiftsregler som hindrer klimavennlige valg bør regjeringen rydde opp i.

Stormbergs virksomhet og produkter har vært klimanøytrale siden 2008. Vi har gjennom de siste seks årene erfart at vi er konkurransedyktige selv om vi på frivillig basis har foretatt små og store klimainvesteringer som har ført til at vi ikke bidrar til den globale oppvarmingen.

En utvikling i klimavennlig retning er mulig – det dreier seg om vilje og det dreier seg om å gå fra ord til handling. Nå ser jeg frem til å arbeidet i Klimarådet, og jeg håper at vi klarer å enes om konkrete og enkle tiltak som kommer klimaet til gode.

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

Kommentarer

Kommentarer