Det skal ikke være enkelt!

Mens virksomheter kan utgiftsføre HMS-kurs, miljøsertifiseringer og seminarer i inn og utland, mener skatteetaten at virksomheter ikke kan foreta tilsvarende utgiftsføring ved kjøp av klimakvoter. Dette er et stort paradoks siden norske myndigheter ønsker et grønnere næringsliv som tar ansvar for egne klimautslipp.

I tråd med Stormbergs filosofi om å være en samfunnsansvarlig virksomhet, har det siden i oppstarten i 1998 vært gjennomført ulike tiltak for å ivareta mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av vår produksjon. Det være seg HMS-kurs for å ivareta medarbeidere og kunder, IA-arbeid for en inkluderende arbeidsplass, innføring av panteordning på klær, Miljøfyrtårnsertifiseringer for et bevisst miljøansvar og kjøp av klimakvoter for å kompensere karbonavtrykket Stormberg forårsaker. For å nevne noen.

På tross av at denne type tiltak er i tråd med både stortingsmeldingen om samfunnsansvar og andre signaler fra norske myndigheter om samme tema, praktiseres det ulik skattemessig behandling av kjøp og investeringer til denne type formål. Skattemyndighetene anser ikke kjøp av frivillige klimakvoter som en fradragsberettiget kostnad. Man får fradragsføre en flytur, men ikke klimakvoten man kjøper for å kompensere for skaden turen påfører naturen.

Dette gjør det enda mer kostnadskrevende å velge å gjøre det rette.

naturen

Når da også stortingsmeldingen om bedrifters samfunnsansvar og ikke minst den siste klimarapporten fra FN omtaler klimaendringene som den mest grensesprengende utfordringen på miljøområdet, så er det er stort paradoks at tiltak for å møte denne utfordringen ikke sees på som en innsatsfaktor virksomheter kan bokføre i sine regnskaper som en hvilken som helst annen driftskostnad.

Et viktig prinsipp i skattelovgivningen er at alle kostnader virksomheten bruker i sin drift er fradragsberettigede kostnader. Det er imidlertid gjort noen få unntak, blant annet har virksomheter ikke rett til å utgiftsføre store mengder alkohol som eksempelvis kjøpes inn i forbindelse med representasjon eller sosiale samlinger for medarbeidere. Det er lett å forstå at myndighetene har gjort et unntak for kjøp av alkohol og ikke anser alkohol som en fradragsberettighet kostnad. Det er imidlertid ikke lett å forstå at skatemyndighetene nå har valgt å gjøre samme unntak for kjøp av klimakvoter. Skattemyndighetenes har i regnskapsmessig forstand sidestilt kjøp av klimakvoter med kjøp av alkohol.

Det er et stort paradoks at kjøp av klimakvoter ikke godkjennes utgiftsført på samme måte som øvrige driftskostnader en virksomhet har. Paradokset blir enda mer tydelig når vi vet at norske myndigheter sterkt oppfordrer næringslivet til å ta et større og grønnere samfunnsansvar, men likevel ikke synes å anse klimakvoter som virkemiddel til tross for at norske myndigheter også selv kjøper klimakvoter.

Stormberg har i mange år jobbet aktivt for å redusere virksomhetens utslipp av klimagasser. I tillegg har vi siden 2008 kjøpt FN-godkjente CDM klimakvoter for å klimanøytralisere både Stormberg som virksomhet og samtlige produkter. Klimakvotene Stormberg har kjøpt bidrar til delfinansiering av et vindkraftverk i Kina, som igjen er med å redusere det globale klimautslippet, i tråd med Kyotoavtalen.

Stormberg har aldri bedt om støtte fra offentlige myndigheter til våre investeringer i klimatiltak. Vi har aldri bedt om å få skatterefusjon som følge av klimainvesteringene vi har gjennomført. Vi ber bare om å få lov til å utgiftsføre kjøp av klimakvoter på lik linje med utgiftsføring av andre kostnader som virksomheten har.

Det skulle bare mangle. Hvorfor skal norske skattemyndigheter straffe virksomheter som frivillig kjøper klimakvoter og tar ansvar for sitt klimafotavtrykk?

Vi har nå saksøkt skattemyndighetene i et forsøk på å få slutt på skatteetatens gammeldagse holdning til investering i klimatiltak som klimakvoter. Målet vårt er at virksomheter skal få anledning til å bokføre kjøp av klimakvoter som en hvilken som helst annen driftskostnad virksomheten har.  Skatteloven støtter etter vårt syn en slik utgiftsføring, men skatteetaten har kommet til en annet konklusjon og det benyttes etter vår mening feil lovanvendelse.

Skulle vi tape saken og resultatet blir at skattemyndighetene fortsatt ikke vil godkjenne at klimakvoter utgiftsføres, så kommer vi likevel til å fortsette å kjøpe FN godkjente klimakvoter for på den måten å ta ansvar for Stormbergs klimafotavtrykk. Vi kan ikke tillate at skattemyndighetens forhistoriske holdning til klima og miljø endrer vårt mål om at Stormberg ikke skal bidra til den globale oppvarmingen.

Les også bloggposten: Miljøansvar, så klart!

Steinar J. Olsen -Stormberger
Steinar-bloggbilde-0313

Kommentarer

Kommentarer

3 Comments
  1. Det er helt villt at skattemyndighetene ikke har gjort disse grepene for lenge siden. Helt utrolig at de er så forhistoriske i praksis. Likestille klimakvoter med alkoholkjøp??? SKJERP DERE skatt sør/nord

Comments are closed.