Vil heller ansette straffedømte enn sykemeldte

En fersk landsdekkende undersøkelse gjennomført for Stormberg viser at nordmenn heller vil ansatte tidligere straffedømte enn langtids sykemeldte. I følge undersøkelsen svarer hele 46,2 prosent av de spurte at de ville de ansatt en tidligere straffedømt, dersom vedkommende ellers innehar de rette kvalifikasjonene for jobben. 

Det offentlige har i dag for dårlige rehabiliteringsprogram for tidligere straffedømte, og mange har store problemer med å komme ut i arbeidslivet etter endt soning. Det finnes nok fortsatt en del stigmatiserende holdninger til mennesker som har sittet i fengsel, men det er svært gledelig at en så stor andel av det norske folk ønsker tidligere straffedømte velkommen inn i arbeidslivet.

Det kan se ut som mange norske arbeidsgivere er mer fordomsfulle overfor tidligere straffedømte, enn det nordmenn flest er. Tidligere straffedømte har nemlig ofte store problemer med å  komme ut i arbeidslivet.

Alle fortjener en sjanse til.

Alle fortjener en sjanse til.

Også andre grupper som ufaglærte, tidligere rusmisbrukere, langtids sykmeldte, innvandrere og trygdede opplever ofte at veien er lang for å bli tatt i betraktning for fremtidige arbeidsgivere.

I undersøkelsen utført av InFact, ble folk også spurt om hvilke av disse gruppene de ville hatt størst problem med å ansette, dersom de selv var virksomhetsleder og ble pålagt å kvotere slike grupper for fremtidige jobber.

I den innbyrdes rangeringen kommer de langtidssykmeldte dårligst ut. 19,4 prosent svarer at de ville ha størst problemer med å ansette personer som tidligere har vært langtidssykmeldte. Den videre rangeringen er som følger; Tidligere rusmisbrukere (15,9 prosent), Tidligere straffedømte (14,1 prosent), Ufaglærte arbeidsledige (10,1 prosent), innvandrere (9 prosent), og trygdede (6,9 prosent).

Alle disse gruppene står ovenfor store og mangeartede utfordringer når de skal forsøke å komme seg ut i arbeidslivet. Selv har vi mange medarbeidere med en brokete fortid, blant annet tidligere straffedømte og rusmisbrukere som alle er dyktige og som gjør en utmerket jobb. Holdningsskapende arbeid er derfor viktig for unngå at vi skaper et nytt klasseskille i Norge mellom de som står utenfor og de som er innenfor arbeidslivet. Det handler om å vise tillitt og gi mennesker den sjansen de fortjener på arbeidsmarkedet.

Av de spurte så mener hver fjerde (25,9 prosent) at norske virksomheter gjør for lite for å få personer som av ymse årsaker har falt utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb.  I

Stormbergs Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv, er det fastsatt et mål om at 25% av medarbeiderne i Stormberg skal være rekruttert blant mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet. Vi har derfor bevisst rekruttert unge mennesker som har droppet ut av skolen, mennesker som har slitt med å komme inn på arbeidsmarkedet på grunn av fysiske eller psykiske helseplager, mennesker med rusproblemer eller tidligere straffedømte.

Denne rekrutteringspolicyen har vi fulgt siden vi startet opp i 1998, og jeg er overbevist om at vi ikke hadde hatt så mange dyktige, stabile og lojale medarbeidere dersom vi ikke bevisst hadde rekruttert mennesker som ofte sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet. Norge har en ubenyttet arbeidskraftressurs som flere arbeidsgivere bør få øynene opp for.

Se også bloggposten To års fritak fra arbeidsgiveravgiften

Steinar J. Olsen, Gründer og daglig leder, Stormberg

Steinar.jpg

 

Kommentarer

Kommentarer